Warunki korzystania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLIENT KONSUMENT


Artykuł 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE – ZAKRES 1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („OWH”) określają prawa i obowiązki stron w kontekście sprzedaży internetowej Produktów oferowanych przez firmę Bear & Bunny („Towarzystwo”)1.2 Każde zamówienie złożone na stronie Bear & Bunny oznacza uprzednią i nieograniczoną akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, które podlegają prawu francuskiemu.Niniejsze OWS stanowią zatem integralną część Umowy między Klientem a Spółką.Są one w pełni wykonalne wobec Klienta, który przed złożeniem Zamówienia oświadcza, że zapoznał się z nimi i zaakceptował je bez ograniczeń i zastrzeżeń.1.3 Niniejsze OWH mają zastosowanie do każdego Zamówienia złożonego przez pełnoletnią osobę fizyczną działającą jako konsumentKlient oświadcza zatem, że jest osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat, działając w celach nie mieszczących się w ramach jego działalności handlowej, przemysłowej, rzemieślniczej, liberalnej lub rolniczej.Przyznaje, że posiada pełną zdolność do zaangażowania, składając Zamówienie i zobowiązuje się do podania prawdziwych elementów co do swojej tożsamości.1.4 WYŁĄCZENIE:Z zakresu niniejszych OWH są wyraźnie wyłączone osoby działające w ramach działalności zawodowej, to znaczy osoby fizyczne lub prawne, publiczne lub prywatne, które działają w celach mieszczących się w zakresie ich działalności handlowej, przemysłowej lub rzemieślniczej ; liberalne lub rolnicze, w tym jeśli działają w imieniu lub na rzecz innego profesjonalistySpecjalistów, którzy chcą złożyć Zamówienie w Firmie, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu1.5 Do każdego Zamówienia mają zastosowanie OWU obowiązujące w dniu dokonania płatności lub pierwszej płatności w przypadku wielokrotnych płatności) zamówienia.Spółka zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w dowolnym momencie poprzez opublikowanie nowej wersji na swojej stronie internetowej.Niniejsze OWU można przeglądać na stronie internetowej Spółki pod adresem:fr.bear-and-bunny.com i można je pobrać w formacie pdfArtykuł 2 - ZAWARCIE UMOWY ONLINE 2.1Proces zamówienia

Aby kupić jeden lub więcej Produktów w Serwisie, Klient wybiera każdy Produkt i dodaje go do swojego koszyka.Po dokonaniu wyboru musi potwierdzić swój koszyk w celu złożenia Zamówienia (pierwsze kliknięcie) Na tym etapie Klient zostaje przekierowany na stronę zawierającą:Podsumowanie wybranych Produktów, odpowiadające im ceny, warunki i koszty dostawyTo do niego należy sprawdzenie i ewentualne poprawienie zawartości koszyka.Te T & CsDo niego należy uważne ich przeczytanie przed zatwierdzeniem całego Zakonu.To potwierdzenie Zamówienia po sprawdzeniu koszyka i zapoznaniu się z Regulaminem (2-gie kliknięcie) stanowi zawarcie Umowy, a Klient przyjmuje do wiadomości, że 2-gie kliknięcie pociąga za sobą obowiązek zapłaty z jego strony.Klient zostaje następnie przekierowany na stronę płatnościMoże wybrać między różnymi oferowanymi metodami płatności i przejść do opłacenia swojego Zamówienia.Po potwierdzeniu Zamówienia i dokonaniu płatności, Klient otrzymuje na adres e-mail, który podał w celu założenia konta, wiadomość potwierdzającą od Spółki.Wiadomość ta zawiera w formacie pdf:Podsumowanie jego zamówienia (wybrany produkt, cena, terminy i koszty dostawy); Identyfikacja określa LTD Bear & Bunny i jej działalność; Numer zamówienia; Regulamin i formularz odstąpienia od umowy; Niniejsze OWH w formacie pdfW przypadku nieotrzymania potwierdzenia Zamówienia zaleca się, aby Klient skontaktował się ze Spółką poprzez formularz kontaktowy na stronie.Klient otrzymuje wówczas fakturę zakupu przesyłaną w formie elektronicznej, którą Klient wyraźnie akceptuje.Zaleca się, aby Klient zachował tę wiadomość potwierdzającą oraz fakturę zakupu, która jest również przesyłana do niego w formie elektronicznej, ponieważ dokumenty te mogą być przedstawione jako dowód zawarcia Umowy.2.2 Przypadek odmowy zatwierdzenia Zamówienia przez Firmę Firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zamówienia z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu, w tym na przykład:Zamówienie niezgodne z OWH; Zamówione ilości, które nie odpowiadają normalnemu użytkowaniu przez Klienta będącego konsumentem; Brak zapłaty za poprzednie Zamówienie lub trwający spór dotyczący poprzedniego Zamówienia; Podejrzenie oszustwa na Zakonie (poparte pakietem spójnych dowodów).

Artykuł 3 - SPECYFIKACJA I DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU 3.1 Specyfikacje Produktu Podstawowe cechy towarów i ich odpowiednie ceny są udostępniane Klientowi na stronach internetowych Spółki, a także, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące użytkowania produktuChociaż Firma dokłada należytej staranności, aby Specyfikacje były dokładne, takie Specyfikacje, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, takich jak informacje o cenach, są dostarczane przez dostawców Firmy.W związku z tym Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, które mogą być zawarte w Specyfikacjach.Specyfikacje są przedstawione szczegółowo i w języku francuskimStrony postanawiają, że ilustracje, filmy lub zdjęcia Produktów oferowanych do sprzedaży nie mają wartości umownej.Okres ważności oferty Produktów oraz ich ceny określone są na stronach internetowych Spółki.3.2 Dostępność produktów Oferty produktów obowiązują w ramach limitu stanów magazynowych dostępnych u naszych dostawców.Ta dostępność Produktu jest zwykle wskazywana na stronie konkretnego Produktu.Jednakże, o ile Spółka nie rezerwuje zapasów (poza szczególnymi przypadkami Produktów wskazanych jako przedsprzedaż na Karcie Produktu), umieszczenie Produktu w koszyku nie gwarantuje bezwzględnej dostępności produktu.W przypadku, gdy Produkt stanie się niedostępny po zatwierdzeniu Zamówienia Klienta, Spółka niezwłocznie poinformuje o tym drogą mailową.Zamówienie zostanie automatycznie anulowane, a Spółka zwróci cenę pierwotnie zamówionego Produktu, a także kwotę zapłaconą za Zamówienie.Jeżeli jednak Zamówienie zawiera inne Produkty niż ten, który stał się niedostępny, zostaną one dostarczone do Klienta, a koszty dostawy nie zostaną zwrócone.

Artykuł 4 - CENA PRODUKTÓW 4.1 Ceny referencyjne wskazane na stronach internetowych Cena referencyjna Produktów oferowanych na stronie jest ceną rekomendowaną przez markę, producenta lub jego oficjalnego przedstawiciela.W przeciwnym razie jest to cena ustalana według cen, po których Produkt jest powszechnie sprzedawany w panelu dystrybuujących go detalistów.Cena ta jest aktualizowana, gdy tylko marka, producent lub jego oficjalny przedstawiciel poda nową zalecaną cenę Produktu lub gdy tylko cena naliczona w panelu znaków zostanie zmodyfikowana.4.2 Modyfikacja cen wskazanych na stronach Ceny Produktów podane są na stronach opisowych produktów.Podane są bez podatku, ceł i kosztów wysyłki.Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów w dowolnym momencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.Zamówione Produkty będą fakturowane na podstawie ceny obowiązującej na stronie w momencie zatwierdzenia Zamówienia.4.3 Ceny Produktów O ile wiele Produktów jest importowanych z zagranicy (spoza Unii Europejskiej) na życzenie Klientów, ceny Produktów sprzedawanych za pośrednictwem stron internetowych są podawane w euro bez podatków (bez podatku VAT i bez ceł), o ile nie określono inaczejSą one precyzyjnie określone na stronach opisu produktów.Są one również podane w euro bez podatku (bez podatku VAT i ceł), o ile nie wskazano inaczej, na stronie Zamówienia produktu i bez określonych kosztów wysyłki.Ceny produktów nie zawierają podatku VAT od importu, podatków importowych ani ceł, które należy dodatkowo uiścić i zostaną w całości poniesione przez Klienta, który jest odpowiedzialny za te podatki jako odbiorca produktu.Ceny Produktu(ów) nie zawierają kosztów opakowania, kondycjonowania, wysyłki, transportu, ubezpieczenia oraz dostarczenia Produktu(ów) na adres dostawy.4.4 Zapłata podatków Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za proces deklaracji i zapłaty podatku VAT importowego podczas odprawy celnej Produktu.Może zostać poproszony o zapłacenie podatku VAT od importuO ile ten podatek nie jest obowiązkiem Spółki, nie można wymagać jego zwrotu.Dla wszystkich produktów wysyłanych poza Unię Europejską i/lub DOM-TOM, cena jest obliczana bez podatków automatycznie na fakturze.W niektórych przypadkach mogą być płatne cła lub inne podatki lokalne, cła importowe lub podatki stanowe.Spółka nie ma kontroli nad tymi prawami i kwotamiBędą one w gestii Klienta i są jego odpowiedzialnością (deklaracje, płatność na rzecz właściwych organów itp.)W związku z tym Spółka zachęca Klienta do uzyskania informacji na temat tych aspektów od odpowiednich władz lokalnych.

Artykuł 5 - ZAPŁATA CENY PRODUKTÓW 5.1 Termin płatności Płatność pełnej ceny Zamówienia musi nastąpić niezwłocznie po zatwierdzeniu Zamówienia.Spółka może wyjątkowo przyznać płatność w kilku ratach, w szczególności biorąc pod uwagę kwotę do zapłaty i według swojej wiedzy danego Klienta.Spółka nie ma jednak obowiązku udzielania takich terminów płatności.W przypadku zaistnienia szczególnej sytuacji, Klient może złożyć wniosek kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta Spółki pod adresem Contact@bear-and-bunny.com5.2 Metody płatności Aby zapłacić za swoje Zamówienie, Klient ma do wyboru różne metody płatności:Płatność kartą bankową:Akceptowane są wyłącznie karty bankowe przypisane do placówki bankowej znajdującej się we Francji lub międzynarodowe karty bankowe (Visa, MasterCard, American Express). Maestro)Klient gwarantuje Firmie, że posiada niezbędne uprawnienia do płatności używaną kartą bankowąWyraźnie przyjmuje do wiadomości, że zobowiązanie do zapłaty udzielone kartą jest nieodwołalne i że podanie numeru jego karty bankowej stanowi upoważnienie do obciążenia jego rachunku do łącznej kwoty odpowiadającej zamówionym Produktom.Kwota zostanie pobrana w momencie zatwierdzenia Zamówienia.Płatności kartą bankową są dokonywane za pośrednictwem bezpiecznej platformy płatniczej, a informacje o przekazywanych kartach bankowych korzystają z procesu szyfrowania SSL.Płatność przez Paypal Płatność przez Paypal jest akceptowana do limitu 1000 €Zwraca się uwagę, że w przypadku skorzystania z tej metody płatności, do niniejszych OWH dodawane są Ogólne Warunki Korzystania z Paypal, które są dostępne na ich stronie.Płatność kuponami i/lub kodami promocyjnymi Kupony i/lub kody promocyjne wydane przez Firmę mogą być wykorzystane do opłacenia całości lub części ZamówieniaTe kupony i/lub kody promocyjne są ważne tylko razW przypadku próby nieuczciwego wykorzystania kuponów i/lub kodów promocyjnych, Firma może przystąpić do całkowitego anulowania Zamówienia.Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku odmowy autoryzacji płatności przez oficjalnie akredytowane organy lub w przypadku nieopłacenia Zamówienia, Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub anulowania tego Zamówienia.Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia dowolnej metody płatności w dowolnym momencie, w szczególności w przypadku, gdy dostawca usług płatniczych nie oferuje już wykorzystywanej usługi lub w przypadku sporu z Klientem dotyczącego Poprzedniego zamówieniaSpółka zastrzega sobie prawo do ustanowienia procedury weryfikacji Zamówienia mającej na celu zapewnienie, że nikt nie korzysta z danych bankowych innej osoby bez jej wiedzy.W ramach tej weryfikacji Klient może zostać poproszony o przesłanie Spółce pocztą elektroniczną lub pocztą kopii dokumentu tożsamości, dowodu adresu oraz kopii karty bankowej użytej do płatności.Dokładne informacje o dokładnej treści żądanych informacji (w celu zachowania poufności jego danych) zostaną przekazane Klientowi w przypadku weryfikacji.Zamówienie zostanie potwierdzone dopiero po otrzymaniu i weryfikacji przesłanych dokumentów.

Artykuł 6 - DOSTAWA - ODPRAWA CELNA - ODBIÓR 6.1 Dostawa Przed zatwierdzeniem Zamówienia Spółka przekazuje Klientowi informacje dotyczące różnych metod dostawy oraz ich odpowiednich cen.Po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy, Spółka przekazuje szacunkowy czas dostawyFirma zrobi wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić, że Produkt (y) zostaną dostarczone w lub przed planowanym terminem dostawy.W przypadku trudności Spółka zobowiązuje się do szybkiej komunikacji z Klientem w celu poinformowania go i poszukiwania z nim odpowiedniego rozwiązania.Transport lotniczy, wysyłka i/lub dostawa Produktu(ów) zostaną w całości pokryte przez Klienta („Koszty Dostawy”)Te koszty dostawy są zawarte w ostatecznej cenie fakturowanej Klientowi w trakcie Zamówienia.Z drugiej strony, wszelkie opłaty celne nie są wliczone w cenę fakturowaną Klientowi przez Firmę.W zależności od warunków wybranych przez Klienta, dostawa zostanie zrealizowana albo pod wskazany przez Klienta adres, albo ew. do punktu kontaktowego wybranego przez Klienta z listy dostępnych punktów.W związku z tym Klient jest odpowiedzialny za weryfikację podanych informacji dotyczących dostawy, ponieważ ponosi on wyłączną odpowiedzialność w przypadku niepowodzenia dostawy z powodu niekompletnych lub błędnych informacji.6.2 Odprawa celna Dokonując zakupu Klient kupuje produkt bez cła i staje się importerem zakupionego produktu jako odbiorca Produktu.Jest zatem w szczególności odpowiedzialny za proces importu i odprawy celnej produktu w lokalnych urzędach celnych.W zależności od ceny zamówienia może zostać poproszony o opłacenie cła (dla Produktów o wartości celnej większej niż 150 €)Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za proces deklaracji celnej podczas odprawy celnej Produktu.Te opłaty celne, które nie są fakturowane Klientowi przez Spółkę, nie wchodzą w zakres odpowiedzialności Spółki.Ten ostatni nie może zatem ponosić odpowiedzialności za zwrot tych praw.6,3Odbiór Przy odbiorze Produktu Klient zobowiązuje się sprawdzić, czy Produkt jest kompletny i czy nie jest uszkodzony.W przypadku zauważenia anomalii Klient musi skontaktować się z Obsługą Klienta Spółki w ciągu trzech dni (z wyłączeniem świąt państwowych) od daty otrzymania Produktu.Wszelkie reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Artykuł 7 - ODSTĄPIENIE 7.1 Zasada i termin Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty otrzymania jego Zamówienia.W przypadku Zamówienia na więcej niż jeden Produkt, termin biegnie od otrzymania ostatniego Produktu.W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w powyższym terminie, cena zakupionego Produktu (ów) oraz koszty przesyłki zostaną zwrócone, koszty zwrotu pozostają w gestii Klienta.7.2 Wyłączenia Zgodnie z postanowieniami artykułów L221-18 do L221-28 Kodeksu Konsumenckiego, z tego prawa odstąpienia nie można skorzystać w przypadku następujących umów:o dostawę towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym pozostających poza kontrolą profesjonalisty i mogących wystąpić w okresie odstąpienia ; Dostawa towarów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie spersonalizowanych; Dostawa towarów, które mogą ulec pogorszeniu lub szybko wygasnąć; Dostawa towarów, które zostały odpieczętowane przez konsumenta po dostarczeniu i których nie można zwrócić ze względu na higienę lub ochronę zdrowia; Dostawa towarów, które po dostarczeniu i ze względu na swój charakter są nierozłącznie połączone z innymi artykułami; Dostawa napojów alkoholowych, których dostawa jest odroczona powyżej trzydziestu dni i których wartość uzgodniona przy zawarciu umowy zależy od wahań na rynku pozostających poza kontrolą profesjonalisty; Prace konserwacyjne lub naprawcze, które należy wykonać w trybie pilnym w domu konsumenta na jego wyraźne żądanie, w ramach limitu części zamiennych i prac ściśle niezbędnych do zareagowania na sytuację awaryjną; Dostawa nagrań audio lub wideo lub oprogramowania komputerowego, które zostały rozpakowane przez konsumenta po dostarczeniu; Dostawa gazety, periodyku lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę tych publikacji; Zawarta na aukcji publicznej; 7.3 Procedury wykonywania prawa odstąpienia Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Spółkę o zamiarze odstąpienia albo poprzez wypełnienie standardowego formularza, którego wzór podano poniżej, albo poprzez przesłanie oświadczenia bez dwuznaczności i wyrażenia zamiar odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, o którym mowa powyżejWzór formularza odstąpienia od umowy:Do wiadomości firmy Bear & Bunny, (nazwa danej strony), Dział Obsługi Klienta,Ja, niżej podpisany ______ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu:Nazwa Produktu:Data złożenia zamówienia i odbioru:Numer zamówienia:Numer śledzenia prośby o odstąpienie:Imię i nazwisko Klienta:Adres Klienta:Podpis Klienta:(tylko jeśli ten formularz jest przesyłany w wersji papierowej Data:Ten formularz należy przesłać do Spółki na jeden z następujących adresów:W przypadku dostawy papierowej do LTD Bear & Bunny, Dział Obsługi Klienta, 71-75 SHELTON STREET, COVENT GARDEN
LONDYN
WC2H 9JQ W przypadku wysyłki drogą elektroniczną na adres:Contact@bear-and-bunny.com Klient ma 14 dni od wysłania zawiadomienia o odstąpieniu na zwrot Produktu Spółce w oryginalnym opakowaniu, koszty zwrotu będące wyłączną odpowiedzialnością KlientaProdukty muszą zostać zwrócone w oryginalnym stanie i kompletne (opakowanie, akcesoria, instrukcje itp.), aby umożliwić Firmie ponowne wprowadzenie ich do sprzedaży.W przypadku otrzymania otwartych, zużytych, niekompletnych, uszkodzonych lub zabrudzonych Produktów, Spółka nie dokona zwrotu pieniędzy, a nawet, jeśli uzna to za konieczne i odpowiednie, może pociągnąć Klienta do odpowiedzialności za amortyzację Produktu.W przypadku zwrotu Produktu na warunkach przewidzianych przepisami prawa i niniejszymi OWS, Spółka zwróci Klientowi wszystkie wpłacone przez Klienta kwoty, w tym koszty dostawy, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu, chyba że Produkt nie zostanie zwrócony poW takim przypadku Firma zwróci koszty dopiero po otrzymaniu i sprawdzeniu stanu zwracanego Produktu.Zwrot ten zostanie dokonany przy użyciu tych samych środków płatniczych, jakich Klient użył do zapłaty za Zamówienie, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inny sposób płatności.W przypadku płatności za pomocą bonu podarunkowego/kodu promocyjnego, Klient otrzyma zwrot kosztów poprzez przesłanie nowych bonów podarunkowych/kodów promocyjnych na kwotę identyczną z zapłaconą w tym formularzu.

Artykuł 8 - GWARANCJE 8.1 Gwarancje prawne Spółka ponosi odpowiedzialność za wszelką niezgodność towaru z umową zgodnie z postanowieniami Artykułu L.217-4 i nast. Kodeksu Konsumenta oraz za wady ukryte rzeczy sprzedanej zgodnie z art. Artykuły 1641 i nast. Kodeksu Cywilnego”Działając w ramach prawnej gwarancji zgodności (zgodnie z art. L.217-4 i nast. Kodeksu konsumenckiego), Klient-Konsument:Korzysta z okresu 2 lat od daty wydania do działania Maj wybrać pomiędzy naprawą lub wymianą Produktu, z zastrzeżeniem warunków kosztowych przewidzianych w art. L.217-9 Kodeksu konsumenckiego Jest zwolniony z obowiązku przedstawienia dowodu istnienia niezgodności przez 24 miesiące od daty dostawy towaru jeśli Produkt jest nowy oraz w ciągu 6 miesięcy od daty dostawy, jeśli Produkt jest sprzedawany z drugiej rękiKlient może również zdecydować się na podjęcie działań w ramach rękojmi za wady ukryte w rozumieniu art. 1641 Kodeksu Cywilnego, Klient może wybrać pomiędzy rozwiązaniem sprzedaży lub obniżką ceny, zgodnie z art. 1644 kcTe gwarancje prawne obowiązują niezależnie od gwarancji umownych.

Powielanie obowiązujących tekstów L.217-4 Kodeks konsumencki „Sprzedawca dostarcza towary zgodnie z umową i ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodności istniejące w momencie dostawyPonosi również odpowiedzialność za wszelkie niezgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, gdy zostało to obciążone umową lub wykonane na jego odpowiedzialność.„L.217-5 Kodeks konsumenta” Towar jest zgodny z umową:1° Jeśli nadaje się do użytku zwykle oczekiwanego od podobnego towaru oraz, w stosownych przypadkach:- jeśli odpowiada opisowi podanemu przez sprzedawcę i posiada cechy, które ten ostatni przedstawił kupującemu w postaci próbki lub modelu; - jeżeli posiada cechy, których nabywca może zgodnie z prawem oczekiwać, biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia złożone przez sprzedawcę, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub na etykiecie; 2 ° lub jeśli ma cechy określone za obopólną zgodą stron lub nadaje się do jakiegokolwiek specjalnego zastosowania, o które prosi kupujący, o którym zwrócono uwagę sprzedającego i które ten zaakceptował„Kod konsumenta L.217-9” W przypadku niezgodności, kupujący wybiera między naprawą a wymianą towaruSprzedający nie może jednak postępować zgodnie z wyborem kupującego, jeżeli wybór ten pociąga za sobą oczywiście nieproporcjonalny koszt w porównaniu z inną formą postępowania, biorąc pod uwagę wartość towaru lub wagę wady.Jest on wówczas zobowiązany do dalszego postępowania, chyba że jest to niemożliwe, w sposób nie wybrany przez kupującego.„Kod konsumencki L.217-12” Czynność wynikająca z braku zgodności wygasa dwa lata po dostarczeniu towaru„1641 Kodeksu Cywilnego” Sprzedający jest związany rękojmią za wady ukryte sprzedanej rzeczy, które czynią ją niezdatną do użytku, do którego jest przeznaczona lub które ograniczają to wykorzystanie na tyle, że kupujący nie miałby jej nabyć , czy dałby tylko niższą cenę, gdyby je znał„1648 Kodeksu Cywilnego” Powództwo z tytułu wad ukrytych musi zostać wytoczone przez kupującego w ciągu dwóch lat od wykrycia wady[…]”

8.2 Gwarancja producenta Niektóre Produkty sprzedawane na Stronie korzystają z gwarancji umownej udzielonej przez dostawcę lub producenta Produktu, którego Spółka nie jest bezpośrednią stroną.O istnieniu tego rodzaju gwarancji informuje się, w stosownych przypadkach, na specjalnej stronie Produktu.Jeśli Klient chce skorzystać z tej gwarancji, powinien powiadomić Spółkę, kontaktując się z Obsługą Klienta i samodzielnie zapoznać się z warunkami korzystania z gwarancji, które zazwyczaj znajdują się w polu dotyczącym ProduktuPrzypomina się, że skorzystanie z Gwarancji Producenta nie wyłącza stosowania przepisów prawnych dotyczących gwarancji prawnej zgodności oraz gwarancji prawnej na wady ukryte.

Artykuł 9 - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ramach stosunku handlowego Spółka, administrator danych zbiera określoną liczbę obowiązkowych danych osobowych (w tym w szczególności nazwisko, imię, adres dostawy itp.które są oznaczone gwiazdką), które są absolutnie niezbędne do realizacji Zamówienia, zarządzania relacjami handlowymi, tworzenia statystyk oraz przestrzegania zobowiązań prawnych i regulacyjnych SpółkiPrzechowywane są przez 5 lat od zakończenia Umowy.Nieprzekazanie przez Klienta tych informacji uniemożliwiłoby realizację jego Zamówienia.Dane te przeznaczone są do użytku wewnętrznego Spółki, ale mogą być przekazywane firmom, które przyczyniają się do realizacji usługi, w tym w szczególności zapewniają dostawy Produktów lub obsługę płatności.W odniesieniu do tych danych osobowych Klientowi przysługuje kilka praw:Prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych; Prawo do sprostowania i usunięcia, jeśli dane osobowe są niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne, nieaktualne lub jeśli gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie i przechowywanie niektórych danych jest zabronione; Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, pod warunkiem, że żądanie to jest należycie uzasadnione i nie uniemożliwia Spółce wywiązywania się z obowiązków regulacyjnych i prawnych; Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zwłaszcza w przypadku przetwarzania w celach handlowych) Prawo do formułowania pośmiertnych dyrektyw dotyczących przechowywania, usuwania i przekazywania danych osobowych Prawo do wycofania zgody na wykonanie określonych zabiegów (zabiegów przeprowadzonych przed wycofanie zgody pozostaje zgodne z prawem) Prawo do złożenia skargi do CNILAby skorzystać ze swoich praw, Klient może wysłać żądanie do Spółki za pomocą:listu zaadresowanego do firmy Bear & Bunny, Żądanie musi zawierać adres e-mail Klienta, jego imiona, imiona, adres pocztowy i musi być do niego dołączone poprzez kopię ich dwustronnego dokumentu tożsamościOdpowiedź zostanie mu wysłana w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku.

Artykuł 10 - PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ O ile nie zaznaczono inaczej na stronie Produktu, sprzedaż Produktów na stronie nie pociąga za sobą żadnego przeniesienia własności intelektualnej do sprzedawanych Produktów.Znaki towarowe, nazwy domen, produkty, oprogramowanie, obrazy, filmy, teksty lub ogólniej wszelkie informacje podlegające prawom własności intelektualnej są i pozostają wyłączną własnością Firmy lub ich pierwotnego właściciela.Niniejsze OW nie powodują przeniesienia praw własności intelektualnej.

Artykuł 11 - SIŁA WYŻSZA Spółka nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego lub siły wyższej, które uniemożliwiłyby jej wykonanie.Firma poinformuje klienta o wystąpieniu takiego zdarzenia tak szybko, jak to możliwe.

Artykuł 12 - WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niezależnie od odmiennych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, Spółka nie może w żadnych okolicznościach ponosić odpowiedzialności w przypadku utraty lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem Produktu (ów) przez Klienta, w tym w szczególności jego modyfikacji lub zmiana Produktu (ów) nie autoryzowana przez Spółkę.

Artykuł 13 - ZAWIESZENIE - ZAMKNIĘCIE KONTA Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zlikwidowania konta Klienta naruszającego postanowienia OWU lub ogólnie obowiązujące przepisy prawa, bez uszczerbku dla ewentualnych szkód, na jakie może dochodzić SpółkaKażda osoba, której konto zostało zawieszone lub zamknięte, nie może później zamawiać ani zakładać nowego konta w Witrynie bez uprzedniej zgody Firmy.

Artykuł 14 - ARCHIWIZACJA - DOWÓD O ile nie udowodniono inaczej, informacje zarejestrowane przez Spółkę stanowią dowód wszystkich transakcji.W trakcie każdego Zamówienia podsumowanie Zamówienia przesyłane jest Klientowi drogą mailową i archiwizowane na stronie internetowej Spółki.Archiwizacja komunikacji pomiędzy Spółką a Klientem odbywa się na skomputeryzowanych rejestrach, które są przechowywane przez 5 lat w rozsądnych warunkach bezpieczeństwa.Rejestry te, na których rejestrowane są wymiany na niezawodnym i trwałym nośniku, są uważane za dowód komunikacji, zamówień, płatności i transakcji między Klientem a Spółką.Mogą być przedstawione jako dowód zawarcia UmowyArchiwizacja korespondencji, zamówienia, szczegółów zamówienia, a także faktur odbywa się na rzetelnym i trwałym nośniku, tak aby stanowiła wierną i trwałą kopię zgodnie z postanowieniami art. 1360 Kodeksu Cywilnego.Informacje te mogą być przedstawione jako dowód zawarcia umowy.Klient będzie miał dostęp do zarchiwizowanych elementów na prosty wniosek na adres kontakt@miś-i-króliczek.com.

Artykuł 15 - NIEWAŻNOŚĆ I ZMIANA OWS Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWS jest nieważne, uważa się je za niepisane, ale nie powoduje nieważności wszystkich postanowień umownych.Jakakolwiek tolerancja ze strony Spółki, w zastosowaniu całości lub części zobowiązań podjętych w ramach niniejszych Warunków, niezależnie od częstotliwości i czasu trwania, nie może stanowić modyfikacji Warunków ani generować żadnych prawo dla Klienta.

Artykuł 16 - PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW Niniejsze OWS podlegają prawu francuskiemuW przypadku jakichkolwiek trudności Biuro Obsługi Klienta jest do Twojej dyspozycji, aby znaleźć polubowne rozwiązanie.Wobec braku rozwiązania znalezionego bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta, Komisja Europejska utworzyła platformę rozstrzygania sporów mającą na celu zbieranie wszelkich skarg od konsumentów po zakupie online.Platforma następnie przekazuje te skargi do właściwego mediatora krajowego.Dostęp do tej platformy można uzyskać, klikając następujący link:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.