CGV

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLIENT KONSUMENT

 

 

 

Artykuł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAKRES 1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) określają prawa i obowiązki stron w kontekście internetowej sprzedaży Produktów oferowanych przez LLC EVERTE (Spółkę). 1.2 Każde zamówienie złożone na stronie internetowej LLC EVERTE oznacza uprzednią i nieograniczoną akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, które podlegają prawu francuskiemu. Niniejsze OWS stanowią zatem integralną część Umowy między Klientem a Firmą. Są one w pełni wykonalne wobec Klienta, który przed złożeniem Zamówienia oświadcza, że zapoznał się z nimi i zaakceptował je bez ograniczeń i zastrzeżeń. 1.3 Niniejsze OWU mają zastosowanie do każdego Zamówienia złożonego przez pełnoletnią osobę fizyczną działającą jako konsument. Klient oświadcza zatem, że jest osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat, działając w celach nie mieszczących się w zakresie jego działalności handlowej, przemysłowej, rzemieślniczej, liberalnej lub rolniczej. Przy składaniu Zamówienia przyjmuje do wiadomości posiadanie pełnej zdolności do zaciągania zobowiązań i zobowiązuje się do podania zgodnych z prawdą elementów co do swojej tożsamości. 1.4 Wykluczenie: są wyraźnie wyłączone z zakresu stosowania tych OWU osób działających w celach zawodowych, to znaczy osoby fizyczne lub prawne, publiczne lub prywatne, które działają w celach objętych zakresem ich komercyjnym, przemysłowym, działalność rzemieślniczą ; liberalnej lub rolniczej, w tym jeśli działają w imieniu lub na rzecz innego profesjonalisty. Specjalistów, którzy chcą złożyć Zamówienie w Firmie, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. 1.5 OWS zastosowanie do każdego zamówienia są obowiązujące w dniu zapłaty lub pierwszej wpłaty w przypadku wielu płatności) zlecenia. Spółka zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w dowolnym momencie, poprzez publikację nowej na swojej stronie internetowej. Niniejsze OWU można przeglądać na stronie internetowej Spółki pod adresem: fr.bear-and-bunny.com i można je pobrać w formacie pdf.t pdf.

 

 

 

Artykuł 2 ZAWARCIE UMOWY ONLINE 2.1. Proces zamawiania Aby zakupić jeden lub więcej Produktów w serwisie, Klient wybiera każdy Produkt i dodaje go do swojego koszyka. Po jego zakończeniu wyboru, musi potwierdzić swój kosz do złożenia zamówienia (1 kliknięcie) Na tym etapie Klient zostaje przekierowany do strony zawierającej: Zestawienie wybranych produktów, odpowiadających im cen, terminy i koszty wysyłki. To do niego należy sprawdzenie i ewentualne poprawienie zawartości koszyka. Te OWU. Do niego należy uważne przeczytanie ich przed zatwierdzeniem całego Zakonu. Ta walidacja Zamówienia po sprawdzeniu koszyka i zapoznaniu się z Regulaminem (2-gie kliknięcie) stanowi zawarcie Umowy, a Klient przyjmuje do wiadomości, że 2-gie kliknięcie pociąga za sobą obowiązek zapłaty z jego strony. Klient zostaje wówczas przekierowany na stronę płatności. Może wybrać między różnymi oferowanymi metodami płatności i przejść do opłacenia swojego Zamówienia. Po zatwierdzeniu Zamówienia i dokonaniu płatności, Klient otrzymuje na adres e-mail, który podał w celu założenia konta, wiadomość potwierdzającą od Spółki. Wiadomość ta zawiera w formacie pdf: Podsumowanie jego zamówienia (wybrany produkt, cena, terminy i koszty dostawy); Identyfikacja określa EVERTE LTD LLC i jej działalność; Numer zamówienia; Regulamin i formularz odstąpienia od umowy; Niniejsze OWU w formacie pdf. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia Zamówienia zaleca się, aby Klient skontaktował się ze Spółką za pomocą formularza kontaktowego na stronie. Klient otrzymuje wówczas fakturę zakupu przesyłaną w formie elektronicznej, którą Klient wyraźnie akceptuje. Zaleca się, aby Klient zachował tę wiadomość potwierdzającą oraz fakturę zakupu, która jest również przesyłana do niego w formie elektronicznej, ponieważ dokumenty te mogą być przedstawione jako dowód zawarcia Umowy. 2.2 Przypadek odmowy zatwierdzenia Zamówienia przez Firmę Firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zamówienia z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu, w tym na przykład: Zamówienie niezgodne z OWH; Zamówione ilości, które nie odpowiadają normalnemu użytkowaniu przez Klienta będącego konsumentem; Brak zapłaty za poprzednie Zamówienie lub trwający spór dotyczący poprzedniego Zamówienia; Podejrzenie oszustwa na Zakonie (poparte pakietem spójnych dowodów)..

 

 

 

Artykuł 3 - dane techniczne i dostępność produktów 3.1 Specyfikacje produktu Zasadnicze cechy towarów oraz ich ceny są udostępniane Klientowi na stronach internetowych Spółki, a także, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące stosowania produktu. Chociaż Firma dokłada należytej staranności, aby Specyfikacje były dokładne, takie Specyfikacje, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, takich jak informacje o cenach, są dostarczane przez dostawców Firmy. W związku z tym Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, które mogą być zawarte w Specyfikacjach. Specyfikacje są przedstawione szczegółowo i w języku francuskim. Strony postanawiają, że ilustracje, filmy lub zdjęcia Produktów oferowanych do sprzedaży nie mają wartości umownej. Okres ważności oferty Produktów oraz ich ceny określone są na stronach internetowych Spółki. 3.2 Dostępność Produktów Oferty Produktów obowiązują w granicach stanów magazynowych dostępnych u naszych dostawców. Ta dostępność Produktu jest zwykle wskazywana na stronie konkretnego Produktu. Jednak, o ile Spółka nie rezerwowej akcji (z wyjątkiem przypadków określonych Produktów wskazane jako pre-order na arkuszu produkt), umieszczając produkt w koszyku nie ma absolutnie zagwarantować dostępność produktu. Produkt oraz jego cenę . W przypadku, gdy Produkt stanie się niedostępny po zatwierdzeniu Zamówienia Klienta, Spółka niezwłocznie poinformuje o tym drogą mailową. Zamówienie zostanie automatycznie anulowane, a Spółka zwróci cenę pierwotnie zamówionego Produktu, a także kwotę zapłaconą za Zamówienie. Jeżeli jednak Zamówienie zawiera inne Produkty niż ten, który stał się niedostępny, zostaną one dostarczone do Klienta, a koszty dostawy nie zostaną zwrócone.

 

 

Artykuł 4 CENA PRODUKTÓW 4.1 Ceny referencyjne wskazane na stronach Cena referencyjna Produktów oferowanych na stronie jest ceną rekomendowaną przez markę, producenta lub jego oficjalnego przedstawiciela. W przeciwnym razie jest to cena ustalana według cen, po których Produkt jest powszechnie sprzedawany w panelu dystrybuujących go detalistów. Cena ta jest aktualizowana, gdy tylko marka, producent lub jego oficjalny przedstawiciel poda nową zalecaną cenę Produktu lub gdy tylko cena naliczona w panelu znaków zostanie zmodyfikowana. 4.2 Modyfikacja cen wskazanych na stronach Ceny Produktów podane są na stronach opisowych produktów. Podane są bez podatku, ceł i kosztów wysyłki. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów w dowolnym momencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamówione Produkty będą fakturowane na podstawie ceny obowiązującej na stronie w momencie zatwierdzenia Zamówienia. 4.3 Ceny produktów, o ile wiele produkty są importowane z zagranicy (spoza Unii Europejskiej) na prośbę klientów, ceny produktów sprzedawanych za pośrednictwem stron internetowych są podane w euro bez podatków (bez VAT i bez obowiązków. Celnych), chyba że podano inaczej. Są one precyzyjnie określone na stronach opisu produktów. Są one również podane w euro bez podatku (bez podatku VAT i ceł), o ile nie wskazano inaczej, na stronie Zamówienia produktu i z wyłączeniem określonych kosztów wysyłki. Ceny produktów nie zawierają podatku VAT import, podatków przywozowych lub należności celnych, które muszą być kumulowane i będą w pełni poniesione przez Klienta, który jest odpowiedzialny za te podatki jako odbiorca. Produktu. Ceny Produktu(ów) nie zawierają kosztów opakowania, opakowania, wysyłki, transportu, ubezpieczenia oraz dostarczenia Produktu(ów) na adres dostawy. 4.4 Zapłata podatków Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za proces deklaracji i zapłaty podatku VAT importowego podczas odprawy celnej Produktu. Może być wymagane zapłacenie podatku VAT od importu. W zakresie, w jakim podatek ten nie jest obowiązkiem Spółki, nie można wymagać jego zwrotu. Dla wszystkich produktów wysyłanych poza Unię Europejską i/lub DOM-TOM cena jest automatycznie naliczana bez podatku na fakturze. W niektórych przypadkach mogą być płatne cła lub inne podatki lokalne, cła importowe lub podatki stanowe. Spółka nie ma kontroli nad tymi prawami i kwotami. Będą one w gestii Klienta i są jego odpowiedzialnością (deklaracje, płatność na rzecz właściwych organów itp.). W związku z tym Spółka zachęca Klienta do uzyskania informacji na temat tych aspektów od odpowiednich władz lokalnych. Artykuł 5 ZAPŁATA CENY PRODUKTÓW 5.1 Termin płatności Płatność pełnej ceny Zamówienia musi nastąpić niezwłocznie po zatwierdzeniu Zamówienia. Spółka może wyjątkowo przyznać płatność w ratach, w szczególności mając na uwadze kwotę do zapłaty i według swojej wiedzy zainteresowanego Klienta. Spółka nie ma jednak obowiązku udzielania takich terminów płatności. W przypadku zaistnienia szczególnej sytuacji Klient może złożyć wniosek kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta Spółki pod adresem Contact@bear-and-bunny.com. 5.2 Metody płatności zapłacić za zamówienie, klient może wybrać pomiędzy różnymi metodami płatności: Płatność za pomocą karty bankowej. Wyłącznie kart bankowych dołączonych do instytucji bankowej znajduje się we Francji lub międzynarodowych kart płatniczych (Visa, MasterCard, American Express) są akceptowane i Maestro). Klient gwarantuje Spółce, że posiada niezbędne uprawnienia do płatności używaną kartą bankową. Wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że zobowiązanie do zapłaty udzielone kartą jest nieodwołalne i że podanie numeru jego karty bankowej stanowi upoważnienie do obciążenia jego rachunku do łącznej kwoty odpowiadającej zamówionym Produktom. Kwota zostanie pobrana w momencie zatwierdzenia Zamówienia. Płatności kartą bankową są dokonywane za pośrednictwem bezpiecznej platformy płatniczej, a informacje o przekazywanych kartach bankowych korzystają z procesu szyfrowania SSL. Płatność przez Paypal Płatność przez Paypal jest akceptowana do limitu 1000. Zwraca się uwagę, że w przypadku skorzystania z tej metody płatności, Ogólne warunki korzystania z Paypal, które są dostępne na ich stronie, stanowią uzupełnienie niniejszych OWU. Płatność kuponami i/lub kodami promocyjnymi Kupony i/lub kody promocyjne wydane przez Spółkę mogą zostać wykorzystane do opłacenia całości lub części Zamówienia. Te kupony i/lub kody promocyjne są ważne tylko raz. W przypadku próby nieuczciwego wykorzystania kuponów i/lub kodów promocyjnych Spółka może przystąpić do całkowitego anulowania Zamówienia. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku odmowy autoryzacji płatności przez oficjalnie akredytowane organy lub w przypadku nieopłacenia Zamówienia, Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub anulowania tego Zamówienia. Spółka zastrzega sobie prawo do wstrzymania którejkolwiek z metod płatności w każdym czasie, w szczególności w przypadku gdy dostawca usług płatniczych nie oferuje już usługi wykorzystane lub w przypadku sporu z klientem dotycząca poprzedniego zamówienia. Spółka zastrzega sobie prawo do ustanowienia procedury weryfikacji Zamówienia mającej na celu zapewnienie, że nikt nie korzysta z danych bankowych innej osoby bez jej wiedzy. W ramach tej weryfikacji, Klient może zostać poproszony o przesłanie e-mailem lub pocztą na adres Spółki kopię dokumentu tożsamości, potwierdzenie adresu oraz kopię karty bankowe przeznaczone na zapłatę.. Dokładne informacje o dokładnej treści żądanych informacji (w celu zachowania poufności jego danych) zostaną przekazane Klientowi w przypadku weryfikacji. Zamówienie zostanie potwierdzone dopiero po otrzymaniu i weryfikacji przesłanych dokumentów.es.

 

 

 

 

Artykuł 6 – POTWIERDZENIE ODBIORU DOSTAWY 6.1 Dostawa Przed zatwierdzeniem Zamówienia Spółka przekazuje Klientowi informacje dotyczące różnych metod dostawy oraz ich odpowiednich cen. Po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy, Spółka przedstawia mu szacunkowy czas dostawy. Firma zrobi wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić, że Produkt (y) zostaną dostarczone w lub przed planowanym terminem dostawy. W przypadku trudności Spółka zobowiązuje się do szybkiej komunikacji z Klientem w celu poinformowania go i poszukiwania z nim odpowiedniego rozwiązania. Transport lotniczy, wysyłka i/lub dostawa Produktu(ów) zostaną w całości pokryte przez Klienta („Koszty Dostawy”). Te koszty dostawy są zawarte w ostatecznej cenie fakturowanej Klientowi w momencie składania Zamówienia. Z drugiej strony, wszelkie opłaty celne nie są wliczone w cenę fakturowaną Klientowi przez Firmę. W zależności od warunków wybranych przez Klienta, dostawa zostanie zrealizowana albo na adres wskazany przez Klienta, albo tam, gdzie ma to zastosowanie, do punktu kontaktowego wybranego przez Klienta z listy dostępnych punktów. W związku z tym Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie podanych informacji dotyczących dostawy, ponieważ ponosi on wyłączną odpowiedzialność w przypadku niepowodzenia dostawy z powodu niekompletnych lub błędnych informacji. 6.2 Odprawa celna Z chwilą zakupu Klient kupuje produkt bez cła i staje się importerem zakupionego produktu jako odbiorca Produktu. Jest zatem w szczególności odpowiedzialny za proces importu i odprawy produktu przez lokalne urzędy celne. W zależności od ceny zamówienia może zostać poproszony o opłacenie cła (dla Produktów o wartości celnej większej niż 150). Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za proces deklaracji celnej podczas odprawy celnej Produktu. Te opłaty celne, które nie są fakturowane Klientowi przez Spółkę, nie wchodzą w zakres odpowiedzialności Spółki. Ten ostatni nie może zatem zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zwrot tych praw. 6.3. Odbiór Przy odbiorze Produktu Klient zobowiązuje się sprawdzić, czy Produkt jest kompletny i czy nie jest uszkodzony. W przypadku zauważenia anomalii Klient musi skontaktować się z Obsługą Klienta Spółki w ciągu trzech dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania Produktu. Wszelkie reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.ée.

 

 

 

 

 

Artykuł 7 ODSTĄPIENIE 7.1 Zasada i termin Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty otrzymania Zamówienia. W przypadku Zamówienia na kilka Produktów, termin biegnie od otrzymania ostatniego Produktu. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w powyższym terminie, cena zakupionego Produktu (ów) oraz koszty przesyłki zostaną zwrócone, koszty zwrotu pozostają w gestii Klienta. 7.2 Wyłączenia zgodnie z przepisami art L. 221-18 do L. 221-28 kodeksu konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie mogą być wykonywane na następujących umów: W przypadku dostawy towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynek finansowy pozostający poza kontrolą profesjonalisty i mogący wystąpić w okresie odstąpienia od umowy; Dostawa towarów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie spersonalizowanych; Dostawa towarów, które mogą ulec pogorszeniu lub szybko wygasnąć; Dostawa towarów, które zostały odpieczętowane przez konsumenta po dostarczeniu i których nie można zwrócić ze względu na higienę lub ochronę zdrowia; Dostawa towarów, które po dostarczeniu i ze względu na swój charakter są nierozłącznie połączone z innymi artykułami; Dostawa napojów alkoholowych, których dostawa jest odroczona powyżej trzydziestu dni i których wartość uzgodniona przy zawarciu umowy zależy od wahań na rynku pozostających poza kontrolą profesjonalisty; Prace konserwacyjne lub naprawcze, które należy wykonać w trybie pilnym w domu konsumenta na jego wyraźne żądanie, w ramach limitu części zamiennych i prac ściśle niezbędnych do zareagowania na sytuację awaryjną; Dostawa nagrań audio lub wideo lub oprogramowania komputerowego, które zostały rozpakowane przez konsumenta po dostarczeniu; Dostawa gazety, periodyku lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę tych publikacji; Zawarta na aukcji publicznej; 7.3 Procedury dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Spółkę o zamiarze wycofania, albo poprzez wypełnienie standardowego formularza, którego wzór znajduje się poniżej, lub wysyłając oświadczenie bez dwuznaczności i wyrażając zamiar odstąpienia w terminie 14 dni, o którym mowa powyżej. Wzór formularza odstąpienia od umowy: Do wiadomości LLC EVERTE, (nazwa danej strony), Dział Obsługi Klienta ,. Ja, niżej podpisany ______ niniejszym powiadamia mojego odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu poniżej: Nazwa produktu: od daty złożenia zamówienia i otrzymania: Numer zamówienia: numer śledzenia żądania wycofania: Nazwa Klienta: Klient Adres: Klient Podpis : (tylko jeżeli formularz jest przesyłany na papierze Data: Formularz ten musi być przesłane do Spółki na jeden z poniższych adresów: składania papieru, aby LTD LLC EVERTE, obsługa klienta, 71-75 Shelton Street, Covent Garden Londyn WC2H 9JQ na elektronicznym przesłaniu na adres: Contact@bear-and-bunny.com klient ma okres 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia o jej wycofaniu na zwrot produktu do Spółki w oryginalnym opakowaniu, koszty zwrotu jest wyłączną odpowiedzialność Klienta. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym stanie i kompletnych (opakowanie, akcesoria, instrukcje, itd.) w celu umożliwienia u nie ponownie notowane przez Spółkę. W przypadku otrzymania otwartych, zużytych, niekompletnych, uszkodzonych lub zabrudzonych Produktów, Spółka nie dokona zwrotu pieniędzy, a nawet, jeśli uzna to za konieczne i odpowiednie, może pociągnąć Klienta do odpowiedzialności za amortyzację Produktu. W przypadku zwrotu produktu, na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz tych OWS Spółka pokryje wszystkie kwoty zapłacone przez Klienta, koszty wysyłki wliczone, w terminie 14 dni od powiadomienia o wycofaniu, chyba że produkt nie jest zwracana po . W takim przypadku Firma zwróci koszty dopiero po otrzymaniu i sprawdzeniu stanu zwracanego Produktu. Zwrot ten zostanie dokonany przy użyciu tych samych środków płatniczych, jakich Klient użył do zapłaty za Zamówienie, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inny sposób płatności. W przypadku płatności za pomocą bonu podarunkowego / kodu promocyjnego, Klient otrzyma zwrot kosztów poprzez przesłanie nowych bonów podarunkowych / kodów promocyjnych na kwotę identyczną z zapłaconą w tym formularzu..

 

 

 

Artykuł 8 GWARANCJE 8.1 Gwarancje prawne Spółka ponosi odpowiedzialność za wszelką niezgodność towaru zgodnie z postanowieniami artykułów L.217-4 i następnych Kodeksu Konsumenta, jak również za wady ukryte rzeczy sprzedanej zgodnie z artykułem 1641 i następnych Kodeksu. cywilnego. Działając w ramach gwarancji prawnej zgodności (jak przewidziano w art L.217-4 i następnych Kodeksu Konsumentów.) Klient Konsumentów: Korzyści z okresu 2 lat od daty wydania do działania mogą wyboru między naprawą lub wymianą produktu, z zastrzeżeniem warunków kosztowych przewidzianych w art L.217-9 Kodeksu konsument jest zwolniony z dostarczania dowodu istnienia niezgodności w ciągu 24 miesięcy od daty dostawy towaru, jeżeli Produkt jest nowy, w okresie 6 miesięcy od daty dostawy, jeśli Produkt jest sprzedawany z drugiej ręki. Klient może również zdecydować się na działania w ramach gwarancji prawnych wobec wad ukrytych w rozumieniu artykułu 1641 kodeksu cywilnego, klient może wybierać pomiędzy rozdzielczością sprzedaży lub obniżenia ceny, zgodnie z artykułem 1644 Kodeksu Cywilnego. Te gwarancje prawne obowiązują niezależnie od gwarancji umownych. Powielanie obowiązujących tekstów L.217-4 Kodeks konsumencki Sprzedawca dostarcza towary zgodnie z umową i ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodności istniejące w momencie dostawy. Odpowiada również na wszelkie niezgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, gdy została ona obciążona umową lub wykonana na jego odpowiedzialność. L.217-5 kodeksu konsumenta Dobre zgodna z umową: 1 Jeśli jest odpowiednia do użytku zwykle oczekuje się od podobnego dobra oraz, w stosownych przypadkach: - jeśli odpowiada opisowi podanemu przez sprzedawcę i ma cechy, że przedstawione kupującemu w postaci próbki lub modelu; - jeżeli posiada cechy, których nabywca może zgodnie z prawem oczekiwać, biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia złożone przez sprzedawcę, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub na etykiecie; 2 Lub jeśli ma cechy określone w drodze wzajemnego porozumienia między stronami lub nadaje się do specjalnego zastosowania, o które prosi kupujący, o którym zwrócono uwagę sprzedającego i które ten zaakceptował. L.217-9 Kodeks konsumenta W przypadku braku zgodności kupujący wybiera między naprawą a wymianą towaru. Sprzedający nie może jednak postępować zgodnie z wyborem kupującego, jeżeli ten wybór pociąga za sobą oczywiście nieproporcjonalny koszt w porównaniu z inną metodą, biorąc pod uwagę wartość towaru lub wagę wady. Jest on wówczas zobowiązany do dalszego postępowania, chyba że jest to niemożliwe, w sposób nie wybrany przez kupującego. L.217-12 Kodeks Konsumenta Działanie wynikające z braku zgodności wygasa po dwóch latach od dostarczenia towaru. 1641 kc sprzedawca jest zobowiązany gwarancją ukrytych wad sprzedanego towaru, które czynią go niezdatnym do użytku, do którego jest przeznaczony, lub które zmniejszają to zastosowanie tak dużo, że kupujący nie nabył go, czy byłby dał tylko niższą cenę, gdyby je znał. 1648 kc Powództwo z tytułu wad ukrytych musi zostać wytoczone przez kupującego w ciągu dwóch lat od stwierdzenia wady. [] 8.2 Gwarancja Producenta Niektóre Produkty sprzedawane na Stronie korzystają z gwarancji umownej udzielonej przez dostawcę lub producenta Produktu, którego Spółka nie jest bezpośrednio stroną. O istnieniu tego rodzaju gwarancji informuje się, w stosownych przypadkach, na specjalnej stronie Produktu. Jeśli klient chce powołać tej gwarancji, powinien zawiadomić Spółkę o skontaktowaniem się z serwisem klienta i skonsultować warunki stosowania samego zabezpieczenia, które są na ogół w pudełku. Dotyczące produktu. Przypomina się, że korzystanie z Gwarancji Producenta nie wyłącza stosowania przepisów prawnych dotyczących gwarancji prawnej zgodności oraz gwarancji prawnej na wady ukryte.es vices cachés.

 

 

Artykuł 9 - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ramach stosunków handlowych Spółka, administrator danych zbiera określoną liczbę obowiązkowych danych osobowych (w tym w szczególności nazwisko, imię, adres dostawy itp., które są wymienione przez gwiazdka), które są absolutnie niezbędne do realizacji zamówienia, zarządzania relacji handlowych, tworzenia statystyk oraz przestrzegania przepisów prawnych i zobowiązań Spółki. Przechowywane są przez 5 lat od zakończenia Umowy. Nieprzekazanie przez Klienta tych informacji uniemożliwiłoby realizację jego Zamówienia. Dane te przeznaczone są do użytku wewnętrznego przez Spółkę, ale mogą być przekazywane firmom, które przyczyniają się do realizacji usługi, w tym w szczególności dostarczającym Produkty lub przetwarzającym płatności. W odniesieniu do tych danych osobowych Klientowi przysługuje kilka praw: Prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych; Prawo do sprostowania i usunięcia, jeśli dane osobowe są niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne, nieaktualne lub jeśli gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie i przechowywanie niektórych danych jest zabronione; Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, pod warunkiem, że żądanie to jest należycie uzasadnione i nie uniemożliwia Spółce wywiązywania się z obowiązków regulacyjnych i prawnych; Prawo sprzeciwu przetwarzanie danych (szczególnie w przypadku przetwarzania na poszukiwanie komercyjnych) prawo do formułowania dyrektyw pośmiertne dotyczące magazynowania, usuwania i przekazywania danych osobowych prawo do wycofania zgody na realizację niektórych zabiegów (zabiegi wykonywane przed wycofanie zgody pozostaje zgodne z prawem) Prawo do złożenia skargi do CNIL. Wykonywać swoje prawa, Klient może przesłać wniosek do Spółki, poprzez: pismo skierowane do spółki LLC EVERTE, wniosek należy wspomnieć adres Klienta e-mail, ich nazwiska, imiona, adres pocztowy i musi towarzyszyć kopię ich dwustronnego dokumentu tożsamości. Odpowiedź zostanie mu wysłana w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku.

 

 

Artykuł 10 - PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej na stronie Produktu, sprzedaż Produktów na tej stronie nie powoduje przeniesienia własności intelektualnej do sprzedawanych Produktów. Znaki towarowe, nazwy domen, produkty, oprogramowanie, obrazy, filmy, teksty lub ogólniej wszelkie informacje podlegające prawom własności intelektualnej są i pozostają wyłączną własnością Firmy lub ich pierwotnego właściciela. Niniejsze OWU nie powodują cesji praw własności intelektualnej.

 

Artykuł 11 - SIŁA WYŻSZA Spółka nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego lub siły wyższej, które uniemożliwiłyby jej wykonanie. Firma poinformuje klienta o wystąpieniu takiego zdarzenia tak szybko, jak to możliwe.

 

 

Artykuł 12 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, Spółka w żadnym wypadku nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku utraty lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem Produktu (ów) przez Klienta, w tym w szczególności jego modyfikacji lub zmiana Produktu (ów) nie autoryzowana przez Spółkę..

 

 

Artykuł 13 Zawieszenie REZYGNACJA Z KONTA Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta klienta, który narusza postanowienia OWU, lub ogólnie obowiązujące przepisy prawa, bez uszczerbku dla wszelkich szkód, które Spółka może ubiegać. Society . Każda osoba, której konto zostało zawieszone lub zamknięte, nie może później zamawiać ani zakładać nowego konta w Witrynie bez uprzedniej zgody Firmy.é.

 

 

Artykuł 14 ARCHIWIZACJA DOWODÓW Informacje zarejestrowane przez Spółkę stanowią dowód wszystkich transakcji, o ile nie ustalono inaczej. W trakcie każdego Zamówienia podsumowanie Zamówienia przesyłane jest Klientowi drogą mailową i archiwizowane na stronie internetowej Spółki. Archiwizacja komunikacji pomiędzy Spółką a Klientem odbywa się na skomputeryzowanych rejestrach, które są przechowywane przez 5 lat w rozsądnych warunkach bezpieczeństwa. Rejestry te, na których rejestrowane są wymiany na niezawodnym i trwałym nośniku, są uważane za dowód komunikacji, zamówień, płatności i transakcji między Klientem a Spółką. Mogą być przedstawione jako dowód zawarcia Umowy. Archiwizacja korespondencji, zamówienia, szczegółów zamówienia, a także faktur odbywa się na rzetelnym i trwałym nośniku, tak aby stanowiła wierną i trwałą kopię zgodnie z postanowieniami art. 1360 Kodeksu Cywilnego. Informacje te mogą być przedstawione jako dowód zawarcia umowy. Klient będzie miał dostęp do zarchiwizowanych elementów na żądanie pod adresem Contact@bear-and-bunny.com.m.

 

 

Artykuł 15 - NIEWAŻNOŚĆ I MODYFIKACJE OWS Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWS jest nieważne, uważa się je za niepisane, ale nie powoduje nieważności wszystkich postanowień umownych. Każdy tolerancja części Company, przy zastosowaniu wszystkich lub części zobowiązań się w ramach niniejszych & C, niezależnie od częstotliwości i czasu trwania, może stanowić modyfikację OWU, nie generować dowolny prawo dla Klienta.

 

 

 

Artykuł 16 PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW Niniejsze OWS podlegają prawu francuskiemu. W przypadku jakichkolwiek trudności Biuro Obsługi Klienta jest do Twojej dyspozycji, aby znaleźć polubowne rozwiązanie. Wobec braku rozwiązania znalezionego bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta, Komisja Europejska utworzyła platformę rozstrzygania sporów mającą na celu zbieranie wszelkich skarg od konsumentów po zakupie online. Platforma następnie przekazuje te skargi do właściwego mediatora krajowego. Dostęp do tej platformy można uzyskać, klikając następujący link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/..