Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN KLANT CONSUMENT


Artikel 1 - ALGEMENE BEPALINGEN - TOEPASSINGSGEBIED 1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden ("de AV") bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de online verkoop van Producten aangeboden door het bedrijf Bear & Bunny ("de Maatschappij")1.2 Elke bestelling die op de Bear & Bunny-website wordt geplaatst, impliceert de voorafgaande en onbeperkte aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die onderworpen zijn aan het Franse recht.Deze AV maken daarom integraal deel uit van het Contract tussen de Klant en het Bedrijf.Ze zijn volledig tegenstelbaar aan de Klant die verklaart ze gelezen en aanvaard te hebben, zonder beperking of voorbehoud, alvorens de Bestelling te plaatsen.1.3 Deze AV zijn van toepassing op elke Bestelling geplaatst door een volwassen natuurlijke persoon die optreedt als consumentDe Klant verklaart dus dat hij een natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar is, die handelt voor doeleinden die niet vallen binnen de reikwijdte van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of agrarische activiteit.Hij erkent de volledige capaciteit te hebben om zich te committeren wanneer hij een Bestelling plaatst en verbindt zich ertoe waarheidsgetrouwe elementen te verstrekken met betrekking tot zijn identiteit.1.4 UITSLUITING:Zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van deze AV personen die handelen in een professionele hoedanigheid, dat wil zeggen natuurlijke of rechtspersonen, publiek of privaat, die handelen voor doeleinden die binnen het toepassingsgebied van hun commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit vallen ; liberaal of agrarisch, ook als ze handelen in naam of voor rekening van een andere beroepsbeoefenaarProfessionals die een bestelling bij het bedrijf willen plaatsen, worden uitgenodigd om rechtstreeks contact met ons op te nemen1.5 De AV die van toepassing zijn op elke Bestelling zijn deze die van kracht zijn op de datum van betaling of van de eerste betaling in het geval van meerdere betalingen) van de bestelling.Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om ze op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op haar website te publiceren.Deze algemene voorwaarden kunnen worden bekeken op de website van het bedrijf op het volgende adres:fr.bear-and-bunny.com en kunnen worden gedownload in pdf-formaatArtikel 2 - TOTSTANDKOMING VAN HET ONLINE CONTRACT 2.1Orderplaatsingsproces

Om een of meerdere Producten op de site te kopen, selecteert de Klant elk Product en voegt het toe aan zijn winkelmandje.Zodra zijn selectie is voltooid, moet hij zijn winkelmandje bevestigen om de Bestelling te plaatsen (1e klik). In dit stadium wordt de Klant doorgestuurd naar een pagina met:Een overzicht van de geselecteerde Producten, de bijbehorende prijzen, de voorwaarden en leveringskostenHet is dan aan hem om de inhoud van zijn mandje te controleren en eventueel te corrigeren.Deze algemene voorwaardenHet is aan hem om ze aandachtig te lezen alvorens de hele Orde te valideren.Deze validatie van de Bestelling na controle van het winkelmandje en het lezen van de AV (2e klik) vormt de sluiting van het Contract en de Klant erkent dat de 2e klik een betalingsverplichting van zijn kant inhoudt.De Klant wordt dan doorgestuurd naar de betaalpaginaHij kan kiezen tussen de verschillende aangeboden betaalmethoden en gaat over tot de betaling van zijn Bestelling.Nadat hij zijn Bestelling heeft gevalideerd en zijn betaling heeft gedaan, ontvangt de Klant op het e-mailadres dat hij heeft opgegeven om zijn account aan te maken, een bevestigingsbericht van het Bedrijf.Dit bericht bevat, in pdf-formaat:het overzicht van zijn bestelling (geselecteerd product, prijs, voorwaarden en leveringskosten); De identificatie specificeert de Bear & Bunny LTD en zijn activiteit; Het Ordernummer; De voorwaarden en het herroepingsformulier; Deze AV in pdf-formaatIn het geval dat de orderbevestiging niet wordt ontvangen, wordt de klant aangeraden om contact op te nemen met het bedrijf via het contactformulier op de site.De Klant ontvangt dan een in elektronische vorm verzonden aankoopfactuur, die de Klant uitdrukkelijk aanvaardt.De Klant wordt ten zeerste aangeraden dit bevestigingsbericht en de aankoopfactuur te bewaren, die hem ook in elektronische vorm wordt toegezonden, aangezien deze documenten kunnen worden overgelegd als bewijs van het Contract.2.2 Geval van weigering van de validatie van de Bestelling door het Bedrijf Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om uw Bestelling te weigeren om elke legitieme reden, waaronder bijvoorbeeld:Bestelling die niet in overeenstemming is met de AV; Bestelde hoeveelheden die niet overeenkomen met het normale gebruik door een consument Klant; Niet-betaling van een eerdere Bestelling of lopend geschil met betrekking tot een eerdere Bestelling; Vermoeden van fraude op het bevel (ondersteund door een bundel consistent bewijs).

Artikel 3 - PRODUCTSPECIFICATIES EN BESCHIKBAARHEID 3.1 Productspecificaties De essentiële kenmerken van de goederen en hun respectieve prijzen worden ter beschikking gesteld aan de Klant op de websites van het Bedrijf, evenals, indien van toepassing, informatie over het gebruik van het productHoewel het Bedrijf er redelijkerwijs voor zorgt dat de Specificaties nauwkeurig zijn, worden dergelijke Specificaties, behoudens bepaalde uitzonderingen, zoals prijsinformatie, verstrekt door de leveranciers van het Bedrijf.Bijgevolg wijst het Bedrijf alle verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten in de Specificaties.De specificaties worden in detail en in het Frans gepresenteerdDe Partijen komen overeen dat de illustraties, video's of foto's van de te koop aangeboden Producten geen contractuele waarde hebben.De geldigheidsduur van het aanbod van de Producten en hun prijzen worden vermeld op de websites van de Onderneming.3.2 Beschikbaarheid van producten Productaanbiedingen zijn geldig binnen de limiet van de beschikbare voorraden bij onze leveranciers.Deze productbeschikbaarheid wordt normaal gesproken aangegeven op de specifieke productpagina.Voor zover het Bedrijf echter geen voorraad reserveert (behalve in speciale gevallen van Producten die op het Productblad als pre-order zijn aangegeven), is het plaatsen van een Product in het winkelmandje geen absolute garantie voor de beschikbaarheid van het Product.In het geval dat een Product niet meer beschikbaar is na validatie van de Bestelling van de Klant, zal het Bedrijf dit onmiddellijk per e-mail informeren.De Bestelling wordt automatisch geannuleerd en het Bedrijf zal de prijs van het oorspronkelijk bestelde Product terugbetalen, evenals elk bedrag dat voor de Bestelling is betaald.Als de Bestelling echter andere Producten bevat dan die welke niet meer beschikbaar zijn, worden deze aan de Klant geleverd en worden de leveringskosten niet vergoed.

Artikel 4 - PRIJS VAN DE PRODUCTEN 4.1 Referentieprijzen aangegeven op de sites De referentieprijs van de Producten aangeboden op de site is de prijs aanbevolen door het merk, de fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiger.Anders is het een prijs die wordt bepaald op basis van de prijzen waartegen het Product gewoonlijk wordt verkocht in een panel van detailhandelaren die het distribueren.Deze prijs wordt bijgewerkt zodra het merk, de fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiger een nieuwe aanbevolen prijs voor het Product meedeelt of zodra de prijs die in het bord met borden wordt aangerekend, wordt gewijzigd.4.2 Wijziging van de prijzen aangegeven op de sites De prijzen van de Producten staan vermeld op de productbeschrijvingspagina's.Ze zijn aangegeven exclusief belastingen, douanerechten en verzendkosten.Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Producten op elk moment te wijzigen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.De bestelde Producten worden gefactureerd op basis van de prijs die van kracht is op de site op het moment van validatie van de Bestelling.4.3 Productprijzen Voor zover veel Producten op verzoek van Klanten uit het buitenland (buiten de Europese Unie) worden geïmporteerd, zijn de prijzen van Producten die via websites worden verkocht in euro's exclusief belastingen (exclusief btw en exclusief heffingen. douane) tenzij anders vermeldZe worden precies bepaald op de pagina's met productbeschrijvingen.Ze worden ook aangegeven in euro's exclusief belasting (exclusief btw en douanerechten), tenzij anders aangegeven, op de pagina Productbestelling en exclusief specifieke verzendkosten.Productprijzen zijn exclusief btw bij invoer, invoerbelastingen of douanerechten, die bovendien moeten worden betaald en volledig voor rekening van de klant zijn, die als ontvanger van het product aansprakelijk is voor deze belastingen.De prijzen van de Product(en) zijn exclusief de kosten van verpakking, conditionering, verzending, transport, verzekering en levering van de Product(en) op het afleveradres.4.4 Betaling van belastingen De Klant is als enige verantwoordelijk voor het proces van aangifte en betaling van invoer-btw tijdens de inklaring van het Product.Hij kan worden gevraagd om btw bij invoer te betalenVoor zover deze belasting niet onder de verantwoordelijkheid van de Maatschappij valt, kan zij niet worden verplicht deze belasting terug te betalen.Voor alle producten die buiten de Europese Unie en/of DOM-TOM worden verzonden, wordt de prijs exclusief belastingen automatisch berekend op de factuur.In bepaalde gevallen kunnen douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn.Het Bedrijf heeft geen controle over deze rechten en bedragenZe vallen onder de verantwoordelijkheid van de Klant en zijn hun verantwoordelijkheid (aangiften, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.)Het bedrijf nodigt de klant daarom uit om informatie over deze aspecten in te winnen bij de betreffende lokale autoriteiten.

Artikel 5 - BETALING VAN DE PRIJS VAN DE PRODUCTEN 5.1 Tijdstip van betaling De betaling van de volledige prijs van de Bestelling dient onmiddellijk na validatie van de Bestelling te geschieden.De Maatschappij kan bij wijze van uitzondering een betaling in verschillende termijnen toekennen, in het bijzonder rekening houdend met het te betalen bedrag en voor zover zij kennis heeft van de betrokken Klant.De Vennootschap is echter niet verplicht om dergelijke betalingsvoorwaarden toe te kennen.In het geval van een bepaalde situatie kan de Klant een verzoek indienen door contact op te nemen met de Klantenservice van het Bedrijf op het volgende adres:Contact@bear-and-bunny.com5.2 Betaalwijzen Om zijn Bestelling te betalen, kan de Klant kiezen tussen verschillende betaalwijzen:Betaling per bankkaart:Enkel bankkaarten verbonden aan een bankinstelling in Frankrijk of internationale bankkaarten (Visa, MasterCard, American Express) worden aanvaard. meester)De Klant garandeert het Bedrijf dat hij over de nodige autorisaties beschikt om met de gebruikte bankkaart te betalenHij erkent uitdrukkelijk dat de verbintenis om met kaart te betalen onherroepelijk is en dat de mededeling van zijn bankkaartnummer een machtiging inhoudt om zijn rekening te debiteren tot het totale bedrag dat overeenkomt met de bestelde Producten.Het bedrag wordt afgeschreven op het moment van validatie van de Bestelling.Betalingen per bankkaart worden gedaan via een beveiligd betalingsplatform en de informatie op de gecommuniceerde bankkaarten profiteert van het SSL-coderingsproces.Betaling via Paypal Betaling via Paypal wordt geaccepteerd tot een limiet van € 1.000Er wordt op gewezen dat in geval van gebruik van deze betalingsmethode, de Algemene gebruiksvoorwaarden van Paypal, die beschikbaar zijn op hun site, aan deze AV worden toegevoegd.Betaling met vouchers en/of promotiecodes Door het bedrijf uitgegeven vouchers en/of promotiecodes kunnen worden gebruikt om de gehele of een deel van de bestelling te betalenDeze vouchers en/of actiecodes zijn eenmalig geldigIn het geval van een poging om op frauduleuze wijze vouchers en/of promotiecodes te gebruiken, kan het Bedrijf overgaan tot de volledige annulering van de Bestelling.In het algemeen behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de Bestelling op te schorten en/of te annuleren in geval van weigering van betalingsmachtiging door officieel erkende instanties of in geval van niet-betaling van de Bestelling.Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment een van de betalingsmethoden op te schorten, met name in het geval dat een betalingsdienstaanbieder de gebruikte dienst niet langer aanbiedt of in het geval van een geschil met een klant over een vorige bestellingHet bedrijf behoudt zich het recht voor om een orderverificatieprocedure op te zetten die bedoeld is om ervoor te zorgen dat niemand de bankgegevens van een andere persoon gebruikt zonder hun medeweten.Als onderdeel van deze verificatie kan de Klant worden gevraagd om per e-mail of per post een kopie van een identiteitsbewijs, een adresbewijs en een kopie van de bankkaart die voor de betaling is gebruikt, naar het Bedrijf te sturen.Nauwkeurige informatie over de exacte inhoud van de gevraagde informatie (om de vertrouwelijkheid van zijn gegevens te bewaren) zal in geval van verificatie aan de Klant worden meegedeeld.De bestelling wordt pas gevalideerd na ontvangst en verificatie van de verzonden documenten.

Artikel 6 - LEVERING - DOUANEVERKLARING - ONTVANGST 6.1 Levering Voordat de Bestelling wordt gevalideerd, deelt het Bedrijf aan de Klant informatie mee over de verschillende leveringsmethoden en hun respectievelijke prijzen.Na de keuze van de leveringsmethode door de Klant, communiceert het Bedrijf een schatting van de levertijdHet Bedrijf zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het (de) Product(en) wordt/worden geleverd op of voor de geplande leveringsdatum.In geval van moeilijkheden verbindt de Vennootschap zich ertoe om snel met de Klant te communiceren om hem te informeren en om samen met hem een gepaste oplossing te zoeken.Luchttransport, verzending en/of levering van het (de) Product(en) komen volledig voor rekening van de Klant ("Bezorgkosten")Deze leveringskosten zijn inbegrepen in de uiteindelijke prijs die aan de Klant wordt gefactureerd op het moment van de Bestelling.Anderzijds zijn eventuele douanekosten niet inbegrepen in de prijs die door het Bedrijf aan de Klant wordt gefactureerd.Afhankelijk van de door de Klant gekozen voorwaarden, zal de levering plaatsvinden, hetzij op het door de Klant opgegeven adres, hetzij, indien van toepassing, op een door de Klant gekozen relaispunt uit de lijst met beschikbare punten.Het is daarom de verantwoordelijkheid van de Klant om de informatie die voor de levering is verstrekt te controleren, aangezien hij als enige verantwoordelijk blijft in het geval van een mislukte levering als gevolg van onvolledige of foutieve informatie.6.2 Inklaring Bij zijn aankoop koopt de Klant het product belastingvrij en wordt hij importeur van het gekochte product in zijn hoedanigheid van ontvanger van het Product.Hij is daarom met name verantwoordelijk voor de invoer- en inklaringsprocessen van het product bij de lokale douanekantoren.Afhankelijk van de prijs van zijn bestelling kan hij gevraagd worden om douanerechten te betalen (voor Producten met een douanewaarde groter dan € 150)De Klant is als enige verantwoordelijk voor het proces van aangifte van douanerechten tijdens de inklaring van het Product.Deze douanerechten, die niet door het Bedrijf aan de Klant worden gefactureerd, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het Bedrijf.Deze laatste kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de terugbetaling van deze rechten.6.3Ontvangst Bij ontvangst van het Product verbindt de Klant zich ertoe te controleren of het Product compleet is en niet beschadigd is.Als er een afwijking wordt geconstateerd, moet de Klant binnen drie dagen (met uitzondering van feestdagen) na ontvangst van het Product contact opnemen met de Klantenservice van het Bedrijf.Elke klacht die na de deadline wordt ingediend, kan niet in behandeling worden genomen.

Artikel 7 - HERROEPING 7.1 Principe en termijn De Klant heeft het recht om, zonder opgave van redenen, binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van zijn Bestelling te herroepen.In het geval van een Bestelling van meerdere Producten, gaat de termijn in vanaf de ontvangst van het laatste Product.In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde termijn, worden de prijs van het/de gekochte Product(en) en de verzendkosten terugbetaald, waarbij de retourkosten voor rekening van de Klant blijven.7.2 Uitsluitingen In overeenstemming met de bepalingen van artikelen L221-18 naar L221-28 van de Consumentenwet, kan dit herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor de volgende overeenkomsten:Voor de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de professional geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen ; Levering van goederen gemaakt volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd; Levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen; Levering van goederen waarvan de verzegeling door de consument na levering is verbroken en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd; Levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn met andere artikelen; De levering van alcoholische dranken waarvan de levering na dertig dagen wordt uitgesteld en waarvan de bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt buiten de wil van de professional; Onderhouds- of reparatiewerkzaamheden die met spoed bij de consument thuis moeten worden uitgevoerd en op uitdrukkelijk verzoek van hem, binnen de limiet van reserveonderdelen en werkzaamheden die strikt noodzakelijk zijn om op de noodsituatie te reageren; Levering van audio- of video-opnamen of computersoftware wanneer deze na levering door de consument zijn ontgrendeld; Levering van een krant, tijdschrift of tijdschrift, met uitzondering van abonnementen op deze publicaties; Gesloten op een openbare veiling; 7.3 Procedures voor het uitoefenen van het herroepingsrecht Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant het bedrijf op de hoogte stellen van zijn voornemen om het herroepingsrecht in te vullen, hetzij door het standaardformulier, waarvan een model hieronder is weergegeven, in te vullen, hetzij door een ondubbelzinnige verklaring te sturen waarin haar voornemen om binnen de hierboven genoemde periode van 14 dagen terug te trekkenModelformulier voor herroeping:Ter attentie van de Bear & Bunny Company, (naam van de betreffende site), Klantenservice,Ik, ondergetekende ______, breng u hierbij op de hoogte van mijn herroeping van het contract voor de verkoop van het onderstaande Product:Productnaam:Datum van bestelling en ontvangst:Ordernummer:Volgnummer van het verzoek tot herroeping:Naam van de Klant:Adres van de Klant:Handtekening van de Klant:(alleen als dit formulier op papier is aangemeld Datum:Dit formulier moet naar het Bedrijf worden gestuurd op een van de volgende adressen:Voor papieren levering, naar LTD Bear & Bunny, Klantenservice, 71-75 SHELTON STREET, COVENT GARDEN
LONDEN
WC2H 9JQ Voor elektronische verzending, naar het adres:Contact@bear-and-bunny.com De klant heeft een termijn van 14 dagen vanaf de verzending van de kennisgeving van zijn herroeping om het product in de originele verpakking aan het bedrijf te retourneren, de kosten zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de KlantDe Producten moeten in hun originele staat en compleet worden teruggestuurd (verpakking, accessoires, instructies, enz.) zodat het Bedrijf ze weer in de verkoop kan brengen.In het geval van ontvangst van open, gebruikte, onvolledige, beschadigde of vervuilde Producten, zal het Bedrijf geen restitutie verlenen en kan het zelfs, indien het dit nodig en adequaat acht, de Klant aansprakelijk stellen voor waardevermindering van het Product.In geval van retournering van het Product onder de voorwaarden voorzien door de wet en deze AV, zal het Bedrijf alle door de Klant betaalde bedragen, leveringskosten inbegrepen, terugbetalen binnen 14 dagen na de kennisgeving van herroeping, tenzij het Product niet is teruggestuurd naIn dit geval zal het Bedrijf alleen terugbetalen na ontvangst en verificatie van de staat van het geretourneerde Product.Deze terugbetaling zal geschieden met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de Bestelling heeft betaald, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel.In geval van betaling per cadeaubon/promotiecode, wordt de Klant terugbetaald door ofwel nieuwe cadeaubonnen/promotiecodes toe te sturen voor een bedrag dat identiek is aan het bedrag dat op dit formulier is betaald.

Artikel 8 - GARANTIES 8.1 Wettelijke garanties Het bedrijf blijft aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van de goederen in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.217-4 en volgende van het consumentenwetboek, evenals voor verborgen gebreken in het verkochte artikel in overeenstemming met Artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk WetboekWanneer hij handelt in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie (zoals bepaald in de artikelen L.217-4 en volgende van de Consumentenwet), profiteert de consument-klant van een periode van 2 jaar vanaf de datum van afgifte om te handelen. kiezen tussen reparatie of vervanging van het product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L.217-9 van het consumentenwetboek Is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming gedurende de 24 maanden na de levering van het goed als het Product nieuw is, en gedurende de 6 maanden na levering als het Product tweedehands wordt verkochtDe Klant kan ook beslissen om op te treden in het kader van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek, de Klant kan kiezen tussen de afwikkeling van de verkoop of een vermindering van de prijs, in overeenstemming met het artikel 1644 van het Burgerlijk WetboekDeze wettelijke garanties gelden onafhankelijk van enige contractuele garantie.

Reproductie van de toepasselijke teksten L.217-4 Consumentenwet"De verkoper levert goederen in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van leveringHij is ook verantwoordelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat het gevolg is van de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer dit hem wordt aangerekend door het contract of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd."L.217-5 Consumentencode"Het goed voldoet aan de overeenkomst:1° Als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing:- als het overeenkomt met de beschrijving die door de verkoper is gegeven en de kwaliteiten die deze in de vorm van een monster of model aan de koper heeft gepresenteerd; - als het de kwaliteiten heeft die een koper legitiem mag verwachten, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of in etikettering; 2° Of als het de kenmerken heeft die door de partijen in onderling overleg zijn bepaald of geschikt is voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard"L.217-9 Consumentencode"In geval van gebrek aan overeenstemming, kiest de koper tussen reparatie en vervanging van het goedDe verkoper mag echter niet handelen volgens de keuze van de koper indien deze keuze een kennelijk onevenredige kost met zich meebrengt in vergelijking met de andere modaliteit, rekening houdend met de waarde van het goed of het belang van het gebrek.Hij is dan verplicht om, tenzij dit niet mogelijk is, te werk te gaan volgens de door de koper niet gekozen methode."L.217-12 Consumentencode"De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming vervalt twee jaar na levering van de goederen"1641 van het Burgerlijk Wetboek"De verkoper is gebonden aan de garantie voor de verborgen gebreken van het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de koper het niet zou hebben verworven , of zou alleen een lagere prijs hebben gegeven, als hij ze had gekend"1648 van het Burgerlijk Wetboek"De actie die voortvloeit uit verborgen gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek[…]"

8.2 Fabrieksgarantie Bepaalde Producten die op de Site worden verkocht, genieten een contractuele garantie die wordt verleend door de leverancier of fabrikant van het Product, waarbij het Bedrijf geen directe partij is.Het bestaan van dit type garantie wordt, indien van toepassing, vermeld op de specifieke pagina van het Product.Indien de Klant een beroep wil doen op deze garantie, dient hij het Bedrijf hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de Klantenservice en zelf de toepassingsvoorwaarden van de garantie te raadplegen, die over het algemeen in de doos zijn opgenomen.Er wordt aan herinnerd dat het voordeel van de fabrieksgarantie de toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende de wettelijke garantie van overeenstemming en de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken niet uitsluit.

Artikel 9 - BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS In het kader van de commerciële relatie verzamelt het Bedrijf, de verwerkingsverantwoordelijke, een bepaald aantal verplichte persoonsgegevens (inclusief in het bijzonder achternaam, voornaam, leveringsadres, enz.die zijn aangegeven met een asterisk) die absoluut noodzakelijk zijn voor de verwerking van de Bestelling, het beheer van de commerciële relatie, de productie van statistieken en de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen van het BedrijfZe worden bewaard gedurende 5 jaar vanaf het einde van het Contract.Het feit dat de Klant deze informatie niet meedeelt, zou de verwerking van zijn Bestelling onmogelijk maken.Deze gegevens zijn bedoeld voor intern gebruik door het Bedrijf, maar kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die bijdragen aan de uitvoering van de dienst, met inbegrip van in het bijzonder die welke zorgen voor de levering van de Producten of de verwerking van betalingen.Met betrekking tot deze persoonsgegevens heeft de Klant verschillende rechten:Recht op toegang tot de hem betreffende persoonsgegevens; Recht op rectificatie en verwijdering indien de persoonsgegevens onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of indien het verzamelen, gebruiken, doorgeven en bewaren van bepaalde gegevens verboden is; Recht om de gegevensverwerking te beperken, op voorwaarde dat dit verzoek naar behoren is gemotiveerd en het Bedrijf niet verhindert om te voldoen aan zijn regelgevende en wettelijke verplichtingen; Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking (vooral in het geval van verwerking voor commerciële prospectie) Recht om postmortale richtlijnen te formuleren met betrekking tot de opslag, verwijdering en mededeling van uw persoonlijke gegevens Recht om toestemming voor het uitvoeren van bepaalde behandelingen (de behandelingen die vóór de intrekking van de toestemming wettig blijven) Recht om een klacht in te dienen bij de CNILOm hun rechten uit te oefenen, kan de Klant een verzoek aan het Bedrijf sturen door middel van:een brief gericht aan het Bear & Bunny Company, Het verzoek moet het e-mailadres van de Klant, hun namen, voornamen, postadres vermelden en moet vergezeld gaan van door een kopie van hun identiteitsbewijs aan beide zijdenBinnen een maand na ontvangst van het verzoek wordt hem een reactie gestuurd.

Artikel 10 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Tenzij specifiek anders vermeld op de pagina van een Product, houdt de verkoop van Producten op de site geen overdracht van intellectuele eigendom op de verkochte Producten in.Handelsmerken, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video's, teksten of meer in het algemeen alle informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf of hun oorspronkelijke eigenaar.Via deze AV vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats.

Artikel 11 - OVERMACHT De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar verplichtingen hieronder in geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die de uitvoering ervan zou verhinderen.Het Bedrijf zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het optreden van een dergelijke gebeurtenis.

Artikel 12 - UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID Niettegenstaande enige andersluidende bepaling hierin, kan het Bedrijf in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van het (de) Product(en) door de Klant, met inbegrip van in het bijzonder wijziging of wijziging van het (de) product(en) die niet door het bedrijf zijn goedgekeurd.

Artikel 13 - OPSCHORTING - BEINDIGING VAN DE ACCOUNT Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de account van een klant die in strijd is met de bepalingen van de AV, of in het algemeen de toepasselijke wettelijke bepalingen, op te schorten of te beëindigen, onverminderd eventuele schade die het bedrijf zou kunnen eisenIedereen wiens account is opgeschort of gesloten, mag vervolgens geen nieuwe account bestellen of een nieuwe account aanmaken op de site, zonder de voorafgaande toestemming van het bedrijf.

Artikel 14 - ARCHIVERING - BEWIJS Behoudens tegenbewijs, vormt de door de Vennootschap geregistreerde informatie het bewijs van alle transacties.Tijdens elke Bestelling wordt het Bestellingsoverzicht per e-mail naar de Klant gestuurd en gearchiveerd op de website van het Bedrijf.De archivering van communicatie tussen het bedrijf en de klant wordt uitgevoerd in geautomatiseerde registers die gedurende 5 jaar worden bewaard onder redelijke veiligheidsvoorwaarden.Deze registers, waarop de uitwisselingen worden vastgelegd op een betrouwbare en duurzame drager, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de Klant en het Bedrijf.Ze kunnen worden geproduceerd als bewijs van het ContractDe archivering van de mededelingen, de bestelling, de details van de bestelling, evenals de facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager om een getrouwe en duurzame kopie te vormen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1360 van het burgerlijk wetboek.Deze informatie kan worden overgelegd als bewijs van het contract.De Klant krijgt op eenvoudig verzoek toegang tot de gearchiveerde elementen op het adres Contact@bear-and-bunny.com.

Artikel 15 - NIETIGHEID EN WIJZIGING VAN DE AGV Indien een bepaling van deze AGV nietig is, wordt deze als ongeschreven beschouwd, maar leidt niet tot nietigheid van alle contractuele bepalingen.Elke tolerantie van de kant van de Ven